Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Informacje o Agencie Ubezpieczeniowym

Informacje o Agencie Ubezpieczeniowym

Nazwa Agenta

Insur Invest Sp. z o. o.

Rodzaj Agenta

Agent ubezpieczeniowy – multiagent (działający na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń)

Siedziba Agenta

ul. Kościuszki 18,
88-300 Mogilno

Zakłady ubezpieczeń na rzecz których działa Agent

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Życie Polska S.A.
 • AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 • BALCIA INSURANCE, Oddział w Polsce
 • COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. S.A. Vienna Insurance Group.
 • GEFION INSURANCE A/S
 • GENERALI AGRO (dawniej Concordia) Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
 • INTERRISK S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Lloyd’s Polska (Coverholder – Leadenhall Polska S.A.)
 • Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • PZU S.A.
 • PZU Życie S.A.
 • SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Helvetia Insurance (headquartered in St. Gallen)
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group
 • VH Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Nr wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych

11113987/A

Adres strony internetowej Rejestru

Sposób sprawdzenia wpisu do Rejestru

Użycie opcji „szukaj agenta” oraz wpisanie danych agenta w pola wyszukiwania, dostępne na wskazanej powyżej stronie.

Charakter wynagrodzenia otrzymywanego przez Agenta w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia

Agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, płatne przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, które jest uzależnione od liczby sprzedanych umów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w konkretnej umowie. Agent ubezpieczeniowy może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych w przypadku konkursów lub promocji organizowanych przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, w tym także za sprzedaż konkretnych produktów.

Możliwość złożenia reklamacji

W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu ochroną ubezpieczeniową klient agenta ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta:
1) mailowo na adres: reklamacjeIDD@insur.pl,
2) pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 18, 88-300 Mogilno (z dopiskiem „reklamacja”),
3) ustnie (do protokołu): za pośrednictwem osoby, która proponowała zawarcie umowy ubezpieczenia w imieniu agenta.

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu.

Możliwość wniesienia skargi

W przypadku naruszenia przez agenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, przysługuje klientowi agenta prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.

Możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów

Klient agenta ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów z agentem, w tym poprzez złożenie wniosku o postępowanie mediacyjne do Rzecznika Finansowego.

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.